Polityka prywatności

Informacje ogólne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową wyjaśnia, jakie rodzaje i do jakich celów Stowarzyszenie Polska Sieć Ekonomii może gromadzić dane. W niniejszej informacji określenia "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Stowarzyszenia Polska Sieć Ekonomii.

Definicje

Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, społeczną lub kulturową, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. Polityka - niniejsza Polityka prywatności. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strona - strona internetowa prowadzona przez współadministratorów pod adresem https://regeneracja.plse.org.pl Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze Strony lub jego pojedynczej funkcjonalności.

Administrator danych

Administratorem Strony jest: Stowarzyszenie Polska Sieć Ekonomii zarejestrowane w KRS pod numerem 0000896410 pod adresem ul. OLEANDRÓW, nr 7, lok. 16, miejsc. WARSZAWA, kod 00-629

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych przez administratora, możecie się Państwo skontaktować z nami, wykorzystując pocztę tradycyjną na wyżej podany adres lub e-mail: zofia.sobczak@plse.org.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie Polska Sieć Ekonomii następujących celach:

Korzystanie ze Strony:

 • dane osobowe Użytkowników niezbędne do korzystania ze Strony takie jak m.in.. adres IP, data, czas przetwarzamy w celu udostępniania treści gromadzonych na Stronie
 • dane w postaci informacji identyfikacyjnych Użytkowników przetwarzamy w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia rozliczalności – na podstawie przesłanki naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie danych

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w zakresie uzasadnionym powyższymi celami. W szczególności Stowarzyszenie Polska Sieć Ekonomii może przetwarzać następujące kategorie danych:

 • Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Danych z logów nie kojarzymy z konkretnymi osobami korzystającymi z naszego Serwisu i nie wykorzystujemy w celu identyfikowania Was. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą w niektórych przypadkach zostać udostępnione podmiotom trzecim. W takich przypadkach Stowarzyszenie Polska Sieć Ekonomii upewnia się, że istnieje podstawa prawna do udostępnienia i że zakres udostępnionych danych jest ograniczony i odpowiada celowi. Dane mogą być udostępniane następującym grupom odbiorców:

 • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Stowarzyszenie Polska Sieć Ekonomii w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, podatkowej czy usług księgowych, audytorów,
 • innym podmiotom (np. świadczącym usługi archiwizacji/niszczenia dokumentów);
 • organom władzy publicznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

Okres przechowywania danych

Okres, przez który przechowujemy dane osobowe opisane w części. Kategorie danych, to okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, m.in. w celu korzystania ze Strony.

Prawa

Wszystkie osoby, których dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Polska Sieć Ekonomii, mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o zakresie i celu przetwarzania tych danych. Każda osoba ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o zakresie i celu przetwarzania tych danych;
 • żądania sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia ich przetwarzania;
 • przeniesienia danych;
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • cofnięcia zgody (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przysługuje, gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenie Polska Sieć Ekonomii, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją. W przypadku nieprawidłowości, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych http://uodo.gov.pl/pl.

Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Strony, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony Internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. W zakresie, w jakim Strona zawiera linki do stron internetowych podmiotów trzecich, niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych na Stronie Internetowej nie odnosi się do tych stron, a użycie takich linków może przenosić Państwa na inną stronę określającą własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać.

Pozdrawiamy Zespół Polskiej Sieci Ekonomii Warszawa 15.05.2024 r.

Dołącz do naszej społeczności

Kongres Regeneracja ma swoją społeczność w aplikacji PLZ. Dołącz do niej, by być na bieżąco z newsami i czatem grupowym, a także, by móc skorzystać ze zniżek na żywność na terenie Kongresu.

Dołącz w aplikacji
Phone App

Pobierz PLZ!

PLZ to spółdzielcza aplikacja społecznościowa. Można na niej m.in. przeprowadzać głosowania i ankiety, sprzedawać produkty i usługi, wymieniać różnego rodzaju informacje, tworzyć wydarzenia i zadania czy pobierać opłaty.

Download for AndroidDownload for iOS