Regulamin

ROZDZIAŁ I - informacje ogólne

§1

 • Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób uczestniczących w wydarzeniu Regeneracja! III Kongres Polskiej Sieci Ekonomii (dalej Wydarzenie)
 • Wydarzenie odbywa się stacjonarnie oraz nieodpłatnie. Część stacjonarna odbędzie w Fabryce Pełnej Życia (Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza) i Pałacu Kultury Zagłębia (plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza).
 • Akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem obligatoryjnym do uczestnictwa w wydarzeniu.

§2

 • Ilekroć w niniejszym regulaminie wspomina się o:
  • Wydarzeniu rozumie się wydarzenie pod nazwą Regeneracja! III Kongres Polskiej Sieci Ekonomii organizowane w dniu 07.09.2024 r. przez Stowarzyszenie Polska Sieć Ekonomii
  • Miejscu Wydarzenia rozumie się Fabrykę Pełną Życia (Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza) i Pałac Kultury Zagłębia (plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza).
  • Platformie rozumie się platformę PLZ umożliwiającą organizację wydarzeń online
  • Uczestniczących rozumie się wszystkie osoby zarejestrowane do uczestnictwa w wydarzeniu, które biorą udział stacjonarnie w miejscu wydarzenia lub poprzez platformę
  • Organizatorze rozumie się Stowarzyszenie Polska Sieć Ekonomii zarejestrowane w KRS pod numerem 0000896410 pod adresem ul. OLEANDRÓW, nr 7, lok. 16, miejsc. WARSZAWA, kod 00-629, kraj POLSKA

§3

 • Dokładne czas i termin odbycia wydarzenia, a także jego program podane zostaną na stronie https://regeneracja.plse.org.pl
 • W przypadku w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej organizację Wydarzenia, ryzyka wprowadzenia regulacji uniemożliwiających organizację Wydarzenia lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia Uczestników Wydarzenia. Organizator podejmie decyzję o zmianie terminu Wydarzenia lub o modyfikacji niniejszego Regulaminu.
 • Organizator nie odpowiada za szkody Uczestników Wydarzenia wynikające z odwołania lub zmian terminów Wydarzenia, w tym za koszty związane z transportem lub rezerwacjami hotelowymi.

ROZDZIAŁ II - warunki uczestnictwa

§3

 • Wszyscy Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego w tym zachowania kultury, szczególnie kultury dyskusji oraz przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Polski. Dodatkowo, Uczestnicy nie mogą dyskryminować żadnej osoby uczestniczącej w wydarzeniu oraz ubliżać z powodu wyrażanych przez nie poglądów.
 • Za wszelkie odstępstwa uczestników od §3 ust. 1 nie odpowiada Organizator.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia jakichkolwiek warunków udziału w Wydarzeniu, w szczególności w przypadku działań niezgodnych z prawem, naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, naruszenia dobrego imienia Organizatora lub Uczestników Wydarzenia, będzie miał on prawo do natychmiastowego i nieodwołalnego odrzucenia zgłoszenia Uczestnika Wydarzenia i wykluczenia go z Wydarzenia
 • Od decyzji o odrzuceniu bądź wykluczeniu z Wydarzenia nie przysługuje odwołanie
 • Organizator jest zobowiązany do skierowania sprawy do właściwych organów w przypadku uciążliwego zachowania (w tym zastosowanie się wykluczenia z wydarzenia) lub podejrzenia popełnienia przestępstwa.

§4

 • W formularzu rejestracji uczestnik podaje niezbędne dane umożliwiające jego udział w Wydarzeniu i jego identyfikację na Wydarzeniu.
 • Uczestnik jest zobowiązany podać swoje dane zgodne ze stanem faktycznym.
 • Po wypełnieniu formularza uczestnik otrzyma zindywidualizowany bilet uczestnictwa w wydarzeniu, umożliwiający w dniu 1 września 2023 r. wejście do miejsca wydarzenia oraz zalogowanie się na platformę. Bilet nie może być przekazany innej osobie ani odsprzedany.

§5

 • Uczestnik wydarzenia w dniu wydarzenia musi mieć przynajmniej 16 lat

ROZDZIAŁ III - prawa i obowiązki

§6

 • Organizator, w zależności od posiadanego przez Uczestnika Biletu, zapewnia Uczestnikowi dostęp do odpowiednich części obiektu, w którym Wydarzenie ma miejsce oraz odpowiednią do charakteru Wydarzenia formę uczestnictwa i kontaktu z innymi Uczestnikami Wydarzenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji tożsamości Uczestnika Wydarzenia przed wejściem na Wydarzenie.
 • Organizator zapewnia napoje oraz jedzenie każdemu Uczestnikowi w trakcie trwania Wydarzenia.
 • Uczestnik Wydarzenia ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas trwania Wydarzenia jego działaniem lub zaniechaniem. W przypadku, gdy szkody te pokryje Organizator, Organizatorowi przysługuje roszczenie regresowe względem Uczestnik Wydarzenia, który szkodę wyrządził.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie rzeczy lub mienia Uczestników Wydarzenia, w tym za ich kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie podczas trwania Wydarzenia.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się przez Uczestnika Wydarzenia do zasad, o których mowa w niniejszym Regulaminie
 • Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na Miejscu Wydarzenia.
 • Uczestnicy Wydarzenia zobowiązują się do przestrzegania elementarnych zasad współżycia społecznego i poszanowania mienia znajdującego się w obiekcie, Organizatora oraz innych Uczestników Wydarzenia.
 • Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do postępowania według zaleceń i instrukcji Organizatora oraz wskazanych przez niego osób współdziałających przy organizacji Wydarzenia.
 • Zabrania się wnoszenia i posiadania przez Uczestników Wydarzenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz wszelkich innych materiałów niebezpiecznych, które mogą doprowadzić do pożaru, zniszczenia mienia Organizatora lub naruszenia zdrowia Uczestników Wydarzenia.
 • Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego mają zakaz wstępu na teren Wydarzenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji tożsamości Uczestnika Wydarzenia przed wejściem na Wydarzenie.

ROZDZIAŁ IV - dane osobowe

 • Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od osoby fizycznej lub przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną danych osobowych Stowarzyszenie Polska Sieć Ekonomii informuje, że:
  • Administratorem Państwa danych osobowych jest STOWARZYSZENIE POLSKA SIEĆ EKONOMII z siedzibą: ul. OLEANDRÓW, nr 7, lok. 16, miejsc. WARSZAWA, kod 00-629, kraj POLSKA, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000896410 i posługująca się numerem NIP 7011031189, adres e mail: info@plse.org.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
   • W celu organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia Regeneracja! III Kongresu Polskiej Sieci Ekonomii, publikacji informacji ich przebiegu na stronie internetowej plse.org.pl, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja) o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
   • Dane w postaci imienia i nazwiska, adresu email, adresu rejestracyjnego, nr telefonu są przetwarzane w celu organizacji Wydarzenia na podstawie Twojej zgody - zgoda udzielana jest dobrowolnie, ale podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu.
   • Dane w postaci wizerunku utrwalonego na fotografiach i nagraniach wideo, są przetwarzane w celu promocji wydarzenia w mediach społecznościowych i innych kanał komunikacji, na podstawie Twojej zgody.
   • Dane zawarte przez ciebie w formularzu będą przetwarzane w celach dokumentacyjno-archiwizacyjnych na podstawie naszego uzasadnionego prawnie interesu.
  • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą m. in. dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi ochrony obiektu, operator obiektu, podmioty świadczące usługi doradcze, prawnicze, księgowe, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura, organy celne, ponadto podmioty świadczące usługi informatyczne, w tym podmioty obsługujące platformę umożliwiającą rejestrację na Wydarzenie tj. PLZ, oraz podwykonawcy działający na nasze zlecenie;
  • Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Wydarzenia, jednak nie dłużej niż do 31.12.2024 r.;
  • Przysługuje Państwu prawo do: - uzyskania informacji czy dnane osobowe są przez Administratora przetwarzane, a jeżeli tak również prawo do ich dostępu, - żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a z uwzględnieniem celów przetwarzania również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
   • żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych,
   • żądania od Administratora przeniesienia danych osobowych,
   • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   • wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
  • Podanie danych jest dobrowolne - jednak konieczne w zakresie, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia Wydarzenia.
  • Konsekwencją niepodania Pani/Pana danych będzie brak możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu. Przebieg Wydarzenia będzie transmitowany za pomocą innych środków umożliwiających publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. w sieci Internet).
 • Uczestnictwo w Wydarzeniu jest jawne, a zatem wizerunek Uczestnika ujęty jako element większej całości może być intencjonalnie lub przypadkowo udokumentowany, dźwiękowo lub filmowo, a materiały uzyskane w ten sposób mogą być rozpowszechniane przez Organizatora oraz przedstawicieli prasy, radia i telewizji w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z Wydarzeniem i działalnością Organizatora (w tym poprzez serwisy internetowe, pocztę elektroniczną, media społecznościowe i w prasie drukowanej). Niezależnie od powyższego, przebieg Wydarzenia może być też monitorowany ze względów bezpieczeństwa.

ROZDZIAŁ V - postanowienia końcowe

§6

 1. Wszelkie skargi i reklamacje związane z organizacją i przebiegiem Wydarzenia powinny być kierowane do Organizatora: na adres e-mail: info@plse.org.pl.
 2. Organizator jest zobowiązany odpowiedź na skargę lub reklamację w przeciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Organizatora poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej https://regeneracja.plse.org.pl
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej https://regeneracja.plse.org.pl

Dołącz do naszej społeczności

Kongres Regeneracja ma swoją społeczność w aplikacji PLZ. Dołącz do niej, by być na bieżąco z newsami i czatem grupowym, a także, by móc skorzystać ze zniżek na żywność na terenie Kongresu.

Dołącz w aplikacji
Phone App

Pobierz PLZ!

PLZ to spółdzielcza aplikacja społecznościowa. Można na niej m.in. przeprowadzać głosowania i ankiety, sprzedawać produkty i usługi, wymieniać różnego rodzaju informacje, tworzyć wydarzenia i zadania czy pobierać opłaty.

Download for AndroidDownload for iOS